NICFD Mahidol
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 วันที่ 5-6 มีนาคม 2563
“ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”


ประเภทการลงทะเบียน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประชุม


แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ผู้ทำงานด้านเด็ก พ่อแม่ คุณครู ผู้ทำงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูเด็กเปราะบาง และผู้สนใจผลกระทบของบาดแผลทางใจต่อสมองและความเจ็บป่วยทางกาย

 5-6 มีนาคม 2563
“ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”

ปาฐกถา นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 2
“ความเจ็บปวดของเด็กไทยในโลกผันผวนกับผลกระทบต่อสังคมไทย”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี


“ประสาทวิทยาศาสตร์ของเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต”
โดย รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี และวิทยากร นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ทั้งหมด

Play
Shadow
Slider

15 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้


Workshop การประชุมวิชาการ “Childhood trauma in disruptive world”

 

🎯 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น.

Workshop 1 : รู้ใจเราเข้าใจเค้า… เทคนิคสร้างภูมิคุ้มใจ
โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล และ น.ส.กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์


Workshop 2 :
ความเจ็บปวดของเด็กในโลก ไซเบอร์ (Children’s trauma in cyber world)
โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ และ พญ. ทิพาวรรณ บูรณสิน (คุณหมอแจน)


Workshop 3 :
ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยป้องกันบาดแผลทางใจในเด็กและผู้สูงอายุ (Closing the generation gap for preventing psychic trauma in children and older adults)
โดย ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ และรศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี อดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ


Workshop 4 :
เตรียมพร้อมโรงพยาบาล โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพื่อรับเด็กที่เจ็บปวดทางใจ (Trauma informed school and daycare)
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ นางบุษยรัต ซื่อดี ครูใหญ่ และนางปาริชาติ สังข์นาค ครูฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ และ ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ


Workshop 5 :
บาดเจ็บใจและกายในวัยเด็กนั้น…บาดลึกถึงสมองและทักษะเรียนรู้ : การเยียวยาผ่านการเล่น
(Impact of childhood trauma on the brain : The way for healing through play)
โดย อ.ดร.นุชนาฏ รักษี อ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร น.ส.อาภาสิริ ชุติกุล (ครูอุ้ม) และนางสโรทร ม่วงเกลี้ยง


Workshop 6 :
การละเล่นไทย: เครื่องมือเชื่อมโลกจินตนาการ กับโลกที่เป็นจริง ในเด็กที่ประสบเหตุวิกฤติ
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน และน.ส.นันทนัช สงศิริ


Workshop 7 :
ปรับและเปลี่ยนแผลใจด้วยพลังบวก
Prevent & heal childhood trauma with positive
โดย อ.ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล


Workshop 8 :
Deep listening ฟังอย่างเข้าใจ
โดย นพ.วิชยุตม์ เพศยนาวิน กลุ่ม Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ


Workshop 9 :
การสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
โดย อ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และ ผู้บริหารองค์กรสุขภาวะต้นแบบ
นายจรูญ ศิริสรณ์ (คุณไผ่)  นายนันทพล วิชัยดิษฐ (คุณโอ)


Workshop 10 :
สติเพื่อการเยียวยา (Mindfulness for healing)
โดย ดร.ธีรตา ขำนอง อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา และ
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล


Workshop 11 :
เทคนิคการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวก้าวผ่านความเจ็บปวดและเดินหน้าต่อไปหลังหย่าร้าง
โดย ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว น.ส.อัชฌาพิชญ์ มีสวัสดิ์ และนายศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติตัวแทนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว


Workshop 12 :
การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาและลดความเจ็บปวดของเด็ก
โดย ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และนายนรพันธ์ ทองเชื่อม


Workshop 13 :
นววิถีแห่งการพัฒนามูลนิธิเด็กภายใต้ภาวะโลกผันผวน
โดย ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
อ.ดร.วรลักษณ์ วงษ์เอก  , นางรัชนี ธงไชย และทีมงานคลินิก


Workshop 14 :
เพิ่มตัวตน ลดการบาดเจ็บทางจิตใจ: บนพื้นฐานจิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวก (More self, Less trauma: Based on positive psychology of child rearing)
โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี


Workshop 15 :
รุนแรงข้ามรุ่น
(Childhood disrupted and domestic violence)
โดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์


“ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”

: รู้จัก เข้าใจความเจ็บปวดของเด็กในโลกยุคผันผวนและเรียนรู้วิธีการเยียวยาป้องกัน
🔥 (CHILDHOOD TRAUMA IN DISRUPTIVE WORLD : early intervention, the sooner the better)

ปาฐกถา นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 2
“ความเจ็บปวดของเด็กไทยในโลกผันผวนกับผลกระทบต่อสังคมไทย”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

“ประสาทวิทยาศาสตร์ของเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต”
โดย รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี และวิทยากร นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ทั้งหมด

คลิปแนะนำ Workshop

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

การเดินทาง

แผนที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

📞 สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 4410601-10 ต่อ 1201
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1509
ข้อมูลการลงทะเบียน
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1417

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา