แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในการประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำหน้าที่ในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามช่วงวัยและสภาพสังคม มีการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เป็น กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ และ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี 2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ 4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 6.นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 7. นายสมคิด สมศรี 8. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร 9. นางสาววรวรรณ พลิคามิน 10. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 11.ดร.อธิปัตย์ บำรุง 12.ดร.โชค บูลกุล 13. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 14. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ร่วมเป็นกรรมการ

รวมถึงผู้บริหารและคณาจารย์ ของสถาบันร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 1
    Share