“มหิดลเกมส์” 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด “มหิดลเกมส์” และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 29 มีนาคม 2562 โดยจัดการแข่งขันจำนวน 20 ชนิดกีฬา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 38

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ขุนเลเกมส์” 


“มหิดลเกมส์” 2562


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้
  • 3
    Shares