MU SAVETY DAY ครั้งที่ 3

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนายวิเชษฐ์ ประทีป รักษาการหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ไปร่วมงานและรับมอบหมวกเซฟตี้ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน MU SAVETY DAY ครั้งที่ 3

“SAVETY CULTURE” SAFETY WE CAREs We Mahidol ทุกคนปลอดภัย ดูแลใส่ใจ ห่างไกลอุบัติเหตุ 
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โถงตอนรับ อาคารมหิดลสิทธาคาร จัดโดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้