ผลของการใช้ EF GUIDELINE ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อทักษะการสอนของครูปฐมวัย ( 28 พ.ค.62 )

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอเพื่อสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของการใช้ EF GUIDELINE ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อทักษะการสอนของครูปฐมวัย : กรณีศึกษาของโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร”
โดย นางสาวปุณณาสา เลขาวัฒนานุกิจ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1515 (ชั้น 5) อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

ในการนี้ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ร่วมเข้ารับฟังและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้