ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ

ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ โดยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำเสนอแนะด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้