จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว ( 09 ก.ค.2562 )

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมโครงการเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ พัฒนา คุ้มครองเด็กและครอบครัว” ได้เชิญผู้ประกอบการแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางในการจัดแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาสู่การสร้างต้นแบบ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว”

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้