The 3rd International Summer Course on Family Life among Agricultural Families in Indonesia

นางสาวพิชญา ธรรมร่มดี และ นางสาวศศิวิมล ใจศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เข้าร่วม The 3rd International Summer Course on Family Life among Agricultural Families in Indonesia “Family Well-being through Tropical Urban Farming” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2562

ณ Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย

 

ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาธิเช่น

(1) การบรรยายในห้องเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย

(2) การลงสำรวจพื้นที่จริง เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำชุมชน และ

(3) การสรุปข้อมูลตลอดกิจกรรมเพื่อเตรียมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 2nd International Seminar Family and Consumer Issues in Asia Pacific “Challenging Family in Digital Era” ซึ่ง Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  จากการเข้าร่วม International Summer Course ของนักศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ แต่ยังได้มีโอกาสในการร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้