ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล


นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน

และ น้อง ๆ หนู ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  ได้ร่วมกันต้อนรับ อธิการบดี คณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้