รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4


อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้