ต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร )


เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร ) มาเยี่ยมชมสถาบันฯ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และติดตามผลความร่วมมือในโครงการต้นแบบช่วยเหลือเด็ก กลุ่มเด็กเปราะบาง

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้