71800717_2497427333648291_7919099393725169664_o

งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2561


งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันแ่หงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้