งานเสวนา “พ่อแม่ยุคใหม่ สื่อสารดี ลูกมี EF”


ทักษะ EF กลุ่มทักษะกำกับตนเอง

งานเสวนา “พ่อแม่ยุคใหม่ สื่อสารดี ลูกมี EF” โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเชิงบวก และการพัฒนา EF หรือที่เรียกว่า “Executive Function”

จัดโดยหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเรียนการสอนในวิชา สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว การดำเนินการทั้งหมดเป็นฝีมือนักศึกษาภายใต้การกำกับดูและของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำงานจริงเมื่อจบการศึกษา

วิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและจิตวิทยาเด็ก

– ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงบวกและการเลี้ยงดูเชิงบวก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

– พี่น้ำเย็น ผู้ทำงานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับเด็ก นักจัดรายการวิทยุเด็กผู้มากประสบการณ์ เจ้าของสโลแกน สุดยอดขั้นเทพ

– และคุณแม่เมษ์ คุณแม่ยุคใหม่ ผู้ก่อตั้งบริษัท “ลูกคิด”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช


ดูคลิป


ทักษะ EF ทักษะการลงมือปฏิบัติ
1. การริเริ่มและลงมือทำ (initiating) คือ การคิดริเริ่ม และตัดสินใจลงมือทำด้วยตนเอง โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
2. การวางแผนและจัดระบบดำเนินการ (planning and organizing) คือ การตั้งเป้าหมาย วางแผน และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดระบบ ดำเนินการ บริหารจัดการเวลาและทรัพยากร อีกทั้งสามารถประเมินผลการจัดการงานของตนเองได้
3. กลุ่มเป้าหมาย (goal-directed persistence) คือ การแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เกาะติดเป้าหมายของตนเอง มีความพากเพียรอุตสาหะ และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้


ทักษะ EF กลุ่มทักษะกำกับตนเอง
1) การจดจ่อใส่ใจ (focus/attention) คือ การมุ่งใจจดจ่ออย่างตื่นตัว และคงไว้ซึ่งสมาธิต่อเนื่อง
2) การควบคุมอารมณ์ (emotion control) คือ การจัดการอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารแก้ปัญหาได้โดยไม่ใช้อารมณ์
3) การติดตามประเมินตนเอง (self-monitoring) คือการทบทวนสิ่งที่กระทำลงไป แล้วสะท้อนผลจากการกระทำของตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น


EF คือทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็นโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้