โครงการประเมินประสิทธิผลการส่งเสริมทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skill) ในเด็กปฐมวัย


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ดร.นุชนาฏ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นวิทยากร ในโครงการประเมินประสิทธิผลการส่งเสริมทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skill) ในเด็กปฐมวัย อบรมครู 17 โรงเรียนในจังหวัดระยอง

ซึ่งจัดร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้