การประชุม After Action Review (AAR) และการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2562


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและมอบเบลเซอร์แก่ประธานผู้ตรวจประเมินใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานและสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2562 และเพื่อขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลา ทุ่มเทกำลังกาย ใจ จนทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี

โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA เข้าร่วมงานผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย สถาบันเด็ก ฯ เข้าร่วมการประชุม After Action Review (AAR) และการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2562 โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวิริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้