เวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว”

นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาร่วมเสวนาหาแนวทางแก้ไขขจัดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวในชุมชนต้นแบบ

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้