เสวนา ชวนคิดชวนคุย “เด็กในวัฒนธรรม” “ควันหลงลอยกระทง”


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเสวนา ชวนคิดชวนคุย “เด็กในวัฒนธรรม” “ควันหลงลอยกระทง” ถอดบทเรียนการเล่นเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่นผ่านวัฒนธรรมไทยด้วยสายตาและมุมมองเชิงวัฒนธรรม

ดำเนินการจัดเสวนาในครั้งนี้โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ และ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพลิน ประทุมมาศ และธาม เชื้อสถาปนศร ร่วมเสวนา

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท รวมถึงครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังในการเสวนาในครั้งนี้

ณ ห้องสมุดสถาบันเด็ก ชั้น 5 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้