self development เรื่อง “การเข้าใจตนเอง และเข้าใจคนอื่น”


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า self development เรื่อง “การเข้าใจตนเอง และเข้าใจคนอื่น”

มีนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว และหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นรวม 29 คน

ทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้า นักศึกษาทุกคนได้เกียรติบัตร และ เก็บ soft skill ด้านการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ

วิทยากรโดย ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ พนาศรมรีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้