ฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ได้กล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver IIและได้เชิญ รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี และคณาจารย์คณะวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้ที่ดูแลเด็ก ฯลฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่11-14 กุมภาพันธ์ 2563 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้