อบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก

📣 ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ครู ผู้ปกครอง พยาบาล นักจิตวิทยา
และนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก

ในหัวข้อเรื่อง
🔥 “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นสูง”
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 – 17.00 น.

📞ติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1417
โทรศัพท์มือถือ : 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม

Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้