มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และนายเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) เป็นโครงการจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหลักสูตร VR-Technology for Industrial Robotic and Tooling Design โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้