โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21”

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21”

ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/New skill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้