กิจกรรมเล่นรู้ อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรมเล่นรู้ อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของน้อง ๆ หนู ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563″ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ”รอยยิ้มที่น่ารัก” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ในการฟัง พูด และรู้จักดูแลสุขลักษณะนิสัยที่ดีต่อฟัน โดยครูแบ่งกระดานไวน์บอร์ดเป็น 2 ส่วนหัวข้อแรกทางซ้ายมือเขียนว่า “เพื่อนที่ดีของฟัน” และหัวข้อทางขวามือเขียนว่า”ศัตรูตัวร้ายของฟัน” จากนั้นให้เด็ก หารูปภาพมาติดไว้ใต้หัวข้อ
-รู้จักอวัยวะต่างๆในร่างกาย
-อาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ต่แฟัน
-ประสาทสัมผัส การทายของในถุงปริศนา
-จิ๊กซอว์ร่างกายของเรา
-ประดิษฐ์ตุ๊กตารอยยิ้มที่น่ารัก
 
2. ร่างกายของฉันเพื่อเชื่อมโยงถึงอวัยวะภายในร่างกายผ่านกิจกรรม”หน้าใครลองทายดู” และกิจกรรม”มือฉันไม่เหมือนใคร”เพื่อฝึกทักษะการสังเกต /การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
 
3. ”ร่างกายของฉัน” เพื่อเชื่อมโยงถึงกิจกรรม”สิ่งดีๆในตัวฉัน” ให้เด็กบันทึกการทำงานของอวัยวะแล้วนำอวัยวะไปติดบนโครงร่าง/ฝึกทักษะด้านการสังเกต การเขียนโดยเขียนคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับอวัยวะ
 
4. ”ร่างกายของฉัน”เชื่อมโยงถึงกิจกรรม”สมองมหัศจรรย์” ให้เด็กๆบอกกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสมองและกิจกรรมที่ทำให้หัวใจแข็งแรงผ่านการเล่นเกม”เสือกินวัว”และ กิจกรรมที่ทำให้หัวใจแข็งแรง
 
5. กิจกรรมรอยยิ้มที่น่ารัก เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีเช่น การแปรงฟัน การล้างมือ
 
6. “ฤดูกาล ฤดูฝน” กิจกรรม”ฉีก ตัด ปะ สร้างสรรค์”
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้