เวทีระดมสมองหาทางออกปัญหาการทำร้ายเด็กวัยอนุบาล

 

ความเห็นและข้อเสนอจากหนึ่งในภาคีเครือข่ายคนทำงานเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเวทีระดมสมองหาทางออกปัญหาการทำร้ายเด็กวัยอนุบาล เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่าตัดนโยบายให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย”

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

สสส.เปิดเวทีออนไลน์ระดมข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม ชงเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยดูแลคุณภาพชีวิต-พัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีระดมข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ   “ผ่าตัดนโยบายให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย” ใช้รูปแบบ Online Policy Crowdsourcing สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ขับเคลื่อนสู่กลไกระดับชาติภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 


เวทีระดมสมองหาทางออกปัญหาการทำร้ายเด็กวัยอนุบาล
เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
“ผ่าตัดนโยบายให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย”
Live เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้