เวทีเสวนารับฟังวัยรุ่นกับการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง “มหิดลพูดได้”

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาและวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดเวทีเสวนารับฟังวัยรุ่นกับการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง “มหิดลพูดได้”


.
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และอาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ เป็นวิทยากรดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
เวทีเสวนนาในครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น กิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ, สิทธิเสรีภาพในการพูดคุยและแสดงออกในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องการเมือง ความแตกต่างทางเพศ การจัดการศึกษา และความแตกต่างกันในความคิดความเชื่ออื่นๆ อีกทั้งการให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในการพูดคุย แสดงออก รวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพ และปลอดภัยจากการถูกรังแก (Bully) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมให้แนวคิดในการจัดพื้นที่ ชี้แจง สนับสนุนความต้องการของนักศึกษาต่อไป
.
ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้