นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (PA-Visit)

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (PA-Visit)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารและบุคลากร ในการปฏิบัติงานให้สถาบันฯพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้