โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II ( 1-4 ธ.ค.2563 )

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  ได้กล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II และได้เชิญ รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี และคณาจารย์คณะวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้ที่ดูแลเด็ก ฯลฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้