นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น ๓ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

การดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๑.การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดนโยบายระดับประเทศ ในการแก้ไขจุดอ่อนของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒.การขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายระดับประเทศ และท้องถิ่นในการเพิ่มพื้นที่เล่นสู่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว (CFS)
๓.พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ๔ เรื่อง ได้แก่ ความยากจนเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เทคโนโลยี IT และอุบัติเหตุ-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ
๔.ขยายผลการเรียนต่อเนื่องตลอดชีวิตของสังคมไทย ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนร่วม การเรียนนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย การเรียนต่อเนื่องตลอดชีวิตของเด็กและผู้ดูแลเด็ก

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า
๑.จัดทำแผนงาน “การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย” จำนวน ๔ โครงการ เพื่อนำสู่ผลลัพธ์นโยบายระดับประเทศ
๒.พัฒนาต่อเนื่อง “พื้นที่เด็กและครอบครัว” จำนวน ๓ โครงการ เพื่อผลลัพธ์ทางด้านนโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ
๔.ดำเนินการตามแผนงาน “การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” ๔ โครงการ ได้แก่ ความยากจนเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เทคโนโลยี IT และอุบัติเหตุ-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ
๕.ขยายผลการเรียนตลอดชีวิตของสังคมไทย อย่างน้อยให้ได้ ๒๐ หลักสูตร และครอบคลุมผู้เรียน ๒๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้ง สนับสนุนการพัฒนา “ธุรกิจเพื่อสังคม” ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับทุกปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ เช่น “การพัฒนาทักษะ EF” ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งควรขยายไปสู่คนทุกวัย ตลอดจนสนับสนุนการขยายแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พร้อมเสนอแนะให้หาความร่วมมือเพิ่มเติมจากส่วนงานภายในและองค์กรภายนอก เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการดำเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้