พัฒนาการเด็กด้วยดนตรี


ดร.ประภัสสร พวงสำลี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ม.มหิดล

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “พัฒนาการเด็กด้วยดนตรี”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 23 มิถุนายน 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้