ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยยุคโควิด!!


ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยยุคโควิด!!
วิทยากร ครูบุษยรัต ซื่อดี และ ครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยยุคโควิด!!”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 9 ก.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้