NICFD Mahidol Mobile Unit


19 ก.พ.2563  อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 37 คน โรงเรียนนาเนียงโคกยาง 13 คน โรงเรียนโนนดู่ 35 คน และโรงเรียนบ้านบาก 16 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี หัวหน้าโครงการหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก ร่วมถึงวิธีการให้คำปรึกษา และปัญหาของเด็กและการส่งต่อในชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดูเด็กภายในชุมชน ในการนี้เพื่อขยายองค์ความรู้และการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ

(23-24 กุมภาพันธ์ 2562) ทางโครงการ Mobile Unit ได้จัดค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3 โดยมีวัยรุ่นจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเข้าร่วม