53593385_2147982018592826_5496422313303736320_o

อบรมขยายผลแกนนำพี่เลี้ยงชุมชน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี หัวหน้าโครงการหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก ร่วมถึงวิธีการให้คำปรึกษา และปัญหาของเด็กและการส่งต่อในชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดูเด็กภายในชุมชน ในการนี้เพื่อขยายองค์ความรู้และการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ

53026289_1181659628665804_2752085060386553856_o

ค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3

(23-24 กุมภาพันธ์ 2562) ทางโครงการ Mobile Unit ได้จัดค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3 โดยมีวัยรุ่นจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเข้าร่วม