53708763_10156882987718828_3767180982860382208_o

ขอเชิญ ครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับคุณครู”ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

54521637_2159755254082169_6823882119064846336_o

ขอเชิญนักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักกายภาพบำบัด และพยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก”(SI) ฉบับนักวิชาชีพอบรมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

55458153_2159747647416263_1322865505014382592_o

ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” จัดในวันที่ 20-21 เมษายน 2562

53886145_2268947550040568_4878511389972365312_o (1)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมระยะสั้นในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพเด็ก ผ่านกิจกรรมบูรณสการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับพ่อแม่” 18-19 ก.ค.2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นในหัวข้อ
“การพัฒนาศักยภาพเด็ก ผ่านกิจกรรมบูรณสการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับพ่อแม่”

ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นี้ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทเท่านั้น!!!

44574709_1916714158376782_7565993077005877248_o

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม *“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” วันที่ 25-30 มีนาคม 2562 นี้

ด่วน!!! ใกล้เต็มแล้วรีบลงทะเบียนด่วน

หน้าลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVYFFwHrNfRewxT8zOdB8TTEzQw9E4OK6xXE7thlS561xsOg/viewform

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
*“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”*
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
……………………..……………………..
วันที่ 25-30 มีนาคม 2562