54521637_2159755254082169_6823882119064846336_o

ขอเชิญนักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักกายภาพบำบัด และพยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก”(SI) ฉบับนักวิชาชีพอบรมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

55458153_2159747647416263_1322865505014382592_o

ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” จัดในวันที่ 20-21 เมษายน 2562