ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานและกล่าวเปิด กิจกรรม“วันภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 32 คน ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานและกล่าวเปิด กิจกรรม“วันภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 32 คน ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานและกล่าวเปิด กิจกรรม“วันภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 32 คน ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2563 ในการนี้ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง และน้อง ๆ หนู ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริเวณหน้ามุกสถาบัน อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2563 ในการนี้ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง และน้อง ๆ หนู ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริเวณหน้ามุกสถาบัน อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2563 ในการนี้ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คุณครู บุคลากร และผู้ปกครอง และน้อง ๆ หนู ร่วมกันทำบุญตักบาตร บริเวณหน้ามุกสถาบัน อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563


กิจกรรมเด็กปฐมวัย อนุบาล 2/2 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562

ชีวิตมีสีสัน (สัปดาห์ที่ 19-23 สิงหาคม 2562)

-เลือกอุปกรณ์ที่ตนเองต้องการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน
-ประกอบวัสดุที่ตนเองเลือกเช่นไม้ไอศกรีม/แก้วกระดาษ
-ตัดกระดาษสีเพื่อนำมาตกแต่ง
-เกมการศึกษา “บ้านนี้กี่คน” เคลื่อนไหวร่างกาย เพลงปิดยืนบนกระดาษ บอกจำนวนสมาชิกในบ้าน
-เป่าสี แล้วต่อเติมจินตนาการของตนเอง


เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร ) มาเยี่ยมชมสถาบันฯ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และติดตามผลความร่วมมือในโครงการต้นแบบช่วยเหลือเด็ก กลุ่มเด็กเปราะบาง

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

อนุบาล 3/2 กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562

ชื่อกิจกรรม “อย่าหยุดนิ่ง” วันที่ 2 กันยายน 2562
แจกกระดาษให้เด็กคนละ1ชิ้น ในรอบที่ 1 ให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปรอบๆห้องตามจังหวะที่ครูให้ โดยนำกระดาษแผ่นนั้นเคลื่อนไหวไปด้วย

รอบที่ 2 เคลื่อนไหวตามคำสั่งและจังหวะ นำกระดาษไปด้วยโดยไม่ใช้มือจับแผ่นกระดาษ เมื่อเคลื่อนไหวเสร็จแล้ว ให้นำกระดาษมาพับเป็นรูปบ้านตามขั้นตอนโดยพับไปพร้อมกับครู เมื่อพับเสร็จตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ
สิ่งที่ได้คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ การคิดแก้ปัญหา วางแผนการทำงาน ความอดทนและพยายาม

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล “จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และมีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ หนู ๆ ชั้นเตาะแตะ และชั้นอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“อาหารดีมีประโยชน์” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ รู้คุณค่า ประโยชน์ของนม และวิธีการรีดนมวัว กว่าจะมาเป็นนมกล่องให้เด็กได้ดื่มจะต้องผ่านวิธีการอย่างไรบ้าง

กิจกรรมดี ๆ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เปิดกล่าวเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง