60923129_2266120946778932_1332566848293568512_o

หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 25-26 พ.ค.62 )

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ

59771001_1288205108002421_950249690195034112_o

กิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ.รามาธิบดี ( 08 พ.ค.2562 )

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บรรยายและสาธิตโดย ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

56247924_2172281359496225_8319446992036036608_o

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1/2562

ณ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

54044970_2153093678081660_7811803070492311552_o

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

53593385_2147982018592826_5496422313303736320_o

อบรมขยายผลแกนนำพี่เลี้ยงชุมชน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี หัวหน้าโครงการหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก ร่วมถึงวิธีการให้คำปรึกษา และปัญหาของเด็กและการส่งต่อในชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดูเด็กภายในชุมชน ในการนี้เพื่อขยายองค์ความรู้และการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ

53641289_2146210412103320_6130120149140766720_o

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม หลักสูตรพื้นฐาน “สำหรับแพทย์และนักวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

52859653_2134328509958177_595827958136963072_o

NICFD TALK ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องเลี้ยงลูกนอกบ้าน เพื่อการสร้างสมองของลูก

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานกิจกรรม “NICFD TALK ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องเลี้ยงลูกนอกบ้าน เพื่อการสร้างสมองของลูก”

53026289_1181659628665804_2752085060386553856_o

ค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3

(23-24 กุมภาพันธ์ 2562) ทางโครงการ Mobile Unit ได้จัดค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3 โดยมีวัยรุ่นจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเข้าร่วม