อบรมให้ความรู้

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยและการป้องกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ

“…สิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตชีวา นั่นคือ ‘หมั่นเติมศิลปะ’ ใน ‘ตัวเรา’
‘ศิลปะจะไม่เป็นเพียงเครื่องมือ’ ที่เรามักจะหาไม่เจอเมื่อใช้งาน
จงให้ความสำคัญ ‘ศิลปะในระดับชีวิต’…”
– อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี…จิตรกรและนักศิลปะบำบัด –

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บรรยายและสาธิตโดย ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1/2562

ณ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี หัวหน้าโครงการหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก ร่วมถึงวิธีการให้คำปรึกษา และปัญหาของเด็กและการส่งต่อในชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดูเด็กภายในชุมชน ในการนี้เพื่อขยายองค์ความรู้และการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม หลักสูตรพื้นฐาน “สำหรับแพทย์และนักวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานกิจกรรม “NICFD TALK ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องเลี้ยงลูกนอกบ้าน เพื่อการสร้างสมองของลูก”

(23-24 กุมภาพันธ์ 2562) ทางโครงการ Mobile Unit ได้จัดค่ายวัยรุ่น…ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) ครั้งที่ 3 โดยมีวัยรุ่นจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเข้าร่วม