ตารางการอบรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขอเชิญครู พยาบาล นักจิตวิทยา นักศึกษา และผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขอเชิญครู พยาบาล นักจิตวิทยา นักศึกษา และผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขอเชิญครู พยาบาล นักจิตวิทยา นักศึกษา และผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้


ขอเชิญชวน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล ครูการศึกษาพิเศษ กุมารแพทย์ พยาบาลเด็ก นักจิตวิทยา
นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางเด็ก และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)📣 ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ครู ผู้ปกครอง พยาบาล นักจิตวิทยา
และนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก

ในหัวข้อเรื่อง
🔥 “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นสูง”
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 – 17.00 น.

📞ติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1417
โทรศัพท์มือถือ : 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม

Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม 


📣 ขอเชิญ บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์ หรือการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 “ การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง”
โดย ทีมกุมารแพทย์และสหวิชาชีพเฉพาะทาง

🔥รุ่นที่ 1 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครได้ที่  shorturl.at/pOPQW
🔥รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สมัครได้ที่  shorturl.at/vMRZ8

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417
092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)


 


 


หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 6/2563 )

หลักสูตรที่เปิดสำหรับพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ และแพทย์และนักวิชาชีพ
หลักสูตรนี้เป็นแนวทาง วิธีการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมให้เด็กมีแรงจูงใจ คิดเป็นแก้ปัญหาได้ แนวทางของหลักสูตรพัฒนามาจากแนวคิด DIR/ฟลอร์ไทม์ โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เหมาะสมหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กพิเศษ แพทย์และนักวิชาชีพ

ดูรายละเอียดทั้งหมด https://www.mahidolclinic.com/

📣 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 

  • สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ ) 

    – สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 
    (ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)
    – สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
    – สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย