66691585_2350973181627041_899271915904958464_o

แนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ( 12 ก.ค.2562 )

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส เข้าพบเพื่อวางแนวทางความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

และได้เยี่ยมชม ห้อง Safety hunter ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

66178228_2343485299042496_2785359847065911296_o

จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว ( 09 ก.ค.2562 )

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมโครงการเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ พัฒนา คุ้มครองเด็กและครอบครัว” ได้เชิญผู้ประกอบการแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางในการจัดแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาสู่การสร้างต้นแบบ “จังหวัดนครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กและครอบครัว”

65126119_2309749055749454_1709207635879788544_o

ผิดกฎหมาย !! สูบบุหรี่ในบ้าน ดีเดย์ 20 ส.ค.นี้

เริ่ม 20 ส.ค.นี้ สูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมาย ฐานความรุนแรงในครอบครัว ชี้ เพื่อคุ้มครองคนในบ้าน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

S__2408461

ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ( 18 มิ.ย. 2562 )

( 18 มิ.ย.2562 ) ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

โดยมี ท่านอัยการจุฬา ศัลยพงษ์ เป็นประธานที่ประชุม และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และคณะชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมรายงานในที่ประชุมดังนี้

332496

ประชุมหารือแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กในการโดยสารรถจักรยานยนต์ ( 17 มิ.ย.62 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ กสม. ร่วมมูลนิธิเมาไม่ขับ หารือแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กในการโดยสารรถจักรยานยนต์ เรียกร้องรัฐวางนโยบายป้องกัน – ชวนสังคมไม่ละเลยสวมหมวกกันน็อกให้บุตรหลาน แก้ปัญหาเด็กเสียชีวิตวันละ ๑๐ คน

62073590_2274451279279232_3375721218073165824_o

ประชุมเครือข่ายชุมชน การเสริมสร้างการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสี่ยง จ.นครปฐม ( 31 พ.ค.2562 )

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายชุมชน การเสริมสร้างการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสี่ยง จ.นครปฐม

31 พฤษภาคม 2562
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

61532127_2267705066620520_4377259152859201536_o

ประชุมโครงการนครปฐมเมืองเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ( 27 พ.ค.62 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นประธานในการประชุม “โครงการนครปฐมเมืองเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก” ได้รับเกียรติจากผู้แทนพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครปฐม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้ ”นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” อย่างยังยืนต่อไป

timeline_25620503_094249

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกระบวนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิการอยู่รอดของเด็ก โดยกระบวนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตาย และเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พร้อมคณะทีมงานเข้าร่วมประชุม

58375941_2206381192752908_3843495911690862592_o

ประชุมสหวิชาชีพ เรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กในการเดินถนน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสหวิชาชีพ เรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กในการเดินถนน” เพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก Child death deliberation (CDD)

56328617_2182986768425684_3791959675688189952_o

งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 : ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข”

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ

ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน