timeline_25620503_094249

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกระบวนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิการอยู่รอดของเด็ก โดยกระบวนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพิเคราะห์เหตุการณ์ตาย และเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พร้อมคณะทีมงานเข้าร่วมประชุม

58375941_2206381192752908_3843495911690862592_o

ประชุมสหวิชาชีพ เรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กในการเดินถนน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสหวิชาชีพ เรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กในการเดินถนน” เพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก Child death deliberation (CDD)

56328617_2182986768425684_3791959675688189952_o

งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 : ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข”

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ

ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

53782648_2158130934244601_6412026928978460672_o

ประชุมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะ จัดประชุมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการศึกษา กับ ผู้บริหาร คณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน”

53593385_2147982018592826_5496422313303736320_o

อบรมขยายผลแกนนำพี่เลี้ยงชุมชน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ เสรี หัวหน้าโครงการหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก ร่วมถึงวิธีการให้คำปรึกษา และปัญหาของเด็กและการส่งต่อในชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดูเด็กภายในชุมชน ในการนี้เพื่อขยายองค์ความรู้และการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ

51559174_2100725899985105_1849410658504802304_o

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในการประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำหน้าที่ในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามช่วงวัยและสภาพสังคม มีการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ